Gårdens historia

Ca 400-500

Människor bosätter sig på Järvatungan. Här finns tre gravfält kvar från den tiden. Namnet Järva kan härledas från det forntida ordet "jorvi" som betyder grus (Ulriksdals åsen)

1000-talet

Kristendomen får sitt fäste i Mälardalen. På Överjärva reses en  runsten med texten: ”Forkum lät resa stenen och (göra) denna bro till minne av Torger sin son, och till minne av Äskils. Gud  hjälpe deras ande och Guds moder”. Runstenen försvann från sin plats i början av 1900- talet och har ej återfunnits. En kopia av stenen är rest invid Blå bron över järnvägen, bortanför gårdens statarlänga.

1300-talet

Överjärva by ägs av Klara kloster. Klara kloster var den största jordägaren i Stockholm med 165 gårdar.

1500-talet

Överjärva är med sina fyra hemman socknens näst största by och tillsammans med Nederjärva den enda kronobyn i Solna. Vid Gustav Vasas reformation 1527 dras kyrkans mark in till kronan. 1530 överförs Järvabyarna till Solna socken från att tidigare tillhört Sollentuna.

1600-talet

I slutet av 1630-talet innehades Överjärva by av riksmarsken Jakob De la Gardie. Han åtnjöt ränteavkastningar som lön för de tjänster han gjort åt staten. De la Gardie bygger ett slott vid Edsvikens strand på Överjärva bys mark. Slottet står färdigt 1644 och får namnet Jakobsdals slott (byter namn 1684 till Ulriksdals slott). Övrig mark delas upp på två hemman, Östergården och  Västergården. Dessa två hemman blir arrendegårdar under Jakobsdals slott.

1700-talet

De nya skiftesreformer och jordbruksrationaliseringar, som genomförs under århundradet, innebär stora förändringar för jordbruket. År 1790 slås de två gårdarna samman till en, Överjärva gård.

1800-talet

Gården rustas upp, de gamla husen rivs och man bygger färre och större hus. De nu kvarvarande husen är från detta århundrande. Äldst är tvättstugan från 1813. Armeniern Ohan Demirgian, Karl XV:s hovstallmästare på  Ulriksdals slott, arranderar Överjärva gård från 1870 till 1873. Demirgian bor troligen på gården redan 1868. Under hans tid på gården uppförs Statarlängan, Vinterträdgården (Kapellet) och Trädgårdsmästarbostaden med växthus. I slutet av 1800-talet startar Öfver Järfva mjölkhandel på gården med mejeri och 12 butiker i Stockholm.

1900-talet

Vid sekelskiftet är Överjärva gård, Solna sockens största jordbruk, både vad gäller areal och djurbesättning. På gården bor 108 personer, varav 58 är barn. Från 1905 tar Järvafältets militära övningsområde gårdens mark i anspråk. Gården brukas som arrendeenhet under militärens förvaltning fram till 1970. Ulriksdals galoppbana anläggs 1919 och de har sin glansfulla period här till 1960, då den flyttar till Täby. Solna stad  planerar nu för bostadsbygge på de före detta galoppfältet. Under planeringstiden arrenderar man ut marken till golfbana. Statarsystemet förbjöds i Sverige 1945. Jordbruket upphör i början av 50-talet. Solna stad köper Överjärva gård 1995, för att här utveckla ”ett stadsekologiskt centrum i kulturhistorisk miljö”. Den 20 oktober 1995 invigs Solna naturskola i det hitflyttade Hästskostallet, som ritades av arkitekt Cyrillus Johansson och uppfördes 1929 i Ritorp, söder om Enköpingsvägen. Under kommande år restaureras flera av gårdens byggnader. Våren 1997 övergår förvaltningen av gården till ett kommunalt aktiebolag, Överjärva gård AB. 2007 övertas gårdens ägande av det kommunala bolaget Råsunda Förstads AB.

 

Ohan Demirgian arrenderade Överjärva gård 1870 - 1873

Demirgian var egyptisk diplomat av armenisk börd. Han träffade Prins August 1860 under dennes Egyptenresa. Demirgian kom sedan till Sverige 1867 med en gåva till Karl XV bestående av två fullblodshingstar. Demirgian blev Karl XV:s hovstallmästare och gunstling och fick arrendera Överjärva gård under åren 1870 - 1873. Under denna tid lät han uppföra "VINTERTRÄDGÅRDEN". Denna byggnad blev byggnadsminnesmärkt 2012. Demirgian låg även bakom uppförandet av andra byggnader på gården. 

Vinterträdgården. Byggnadsminnesmärkt.

Ladda ner folder om Statarlängan.