Kvalitet i förskola och skola

Solna stad skall vara en attraktiv förskole- och skolkommun där verksamheterna genomsyras av hög kvalitet och goda resultat. Det kan göras genom ett systematiskt kvalitetsarbete där alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till stadens nämndmål samt de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen och verksamheterna.

I Solna stad tror vi att vi når framgång genom ett medvetet och systematiskt arbete med planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola och skola som kontinuerligt driver kvalitetsarbetet framåt för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i de lagar, läroplaner och andra skolförfattningar som styr vår verksamhet.

Vision för förskola och skola i Solna stad

Vår vision är att skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Alla ska känna sig trygga, sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolor och skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas tillägna sig nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Delaktighet och utveckling

Brukarundersökning

Som vårdnadshavare till barn i förskolan samt elever i åk 3, 5 och 8 erbjuds du att svara på stadens brukarundersökning för förskola respektive skola. Brukarundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om undervisningen och om miljön.

Syftet med undersökningen, som skickas ut varje år, är att mäta våra pedagogiska verksamheters kvalitet. Tack vare svaren får vi hjälp att utveckla förskola och skola. Resultatet analyseras av varje verksamhet samt övergripande av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att ta fram de områden och aktiviteter som behöver utvecklas eller förstärkas.

Ta del av resultatet från senaste brukarundersökningarna.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola. För skolan genomför vi brukarundersökningen de år som Skolinspektionen inte genomför sin rikstäckande skolenkät.

Ta del av resultatet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolenkäten besvaras av:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Tillsyn

För att få bedriva enskilt driven förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg krävs tillstånd av förskolenämnden. Nämnden har rätt, att genom tillsyn och inspektion, kontrollera att den enskilt drivna verksamheten lever upp till den kvalitet och säkerhet som anges i Solna stads riktlinjer.

Det övergripande syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i den verksamhet som granskas. Utgångspunkten för myndigheten som bedriver tillsyn ska vara att se till att de fristående verksamheterna håller god kvalitet i enlighet med skollagen och läroplanen.

De fristående förskolorna och pedagogisk verksamhet ska besökas för tillsyn regelbundet var tredje år. Nystartad verksamhet ska besökas inom sex månader från det att verksamheten startar. Vid varje enskild tillsyn skrivs en rapport som kan resultera i antingen ett ingripande eller ett konstaterande om att kvalitetsaspekterna är uppfyllda.

Skolor, förskolor och fritids är även skyldiga enligt miljöbalken att planera och
kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för
människors hälsa och miljön. Alla skolor, förskolor och fritids ska därför ha ett egenkontrollprogram. Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning genomför regelbundet tillsyn för att säkerställa att verksamheterna lever upp till kraven enligt miljöbalken.

Klagomål

I tillsynsuppdraget ingår även ansvaret att ta emot och hantera anmälningar/klagomål från vårdnadshavare och andra medborgare. Om en anmälan om klagomål som berör en fristående förskola kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna, kommer klagomålet, om det inte har anmälts till berörd huvudman, att överlämnas till huvudmannen för den fristående förskolan eller den enskilda pedagogiska omsorgen. Förvaltningen kan även göra bedömningen att följa upp huvudmannens hantering av klagomålet beroende på uppgifternas art.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad