Söka skola inför läsåret 2023/2024

I Solna stad finns både kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Här hittar du information om att ansöka till skolan läsåret 2023/2024. Ansökningsperioden var 16-29 januari 2023.

Informationsträffar inför skolstart läsåret 2023-2024

Inför att ditt barn börjar förskoleklass är du välkommen till en informationsträff på den skola där du fått placering för ditt barn. Gäller Solna stads grundskolor.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass höstterminen 2023

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

2 maj

18.00-19.00

Ekensbergsskolan

Matsalen

10 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

4 maj

19.00-20.00

Parkskolan

Matsalen

9 maj

17.30-18.30

Råsunda skola

Matsalen

2 maj

18.00-19.00

Skytteholmsskolan

Matsalen

8 maj

17.30-18.30

Tallbackaskolan

Aulan

4 maj

18.00-19.00

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

2 maj

18.00-19.00


Ansök till förskole­­klass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år, ska söka till tre grundskolor där du önskar att ditt barn ska gå i. Skolplikten omfattar samtliga årskurser från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Information om ansökan till förskoleklass skickas till vårdnadshavare med barn födda 2017 via post under november 2022.

  • Ansökningsperioden till förskoleklass pågår från den 16 januari till den 29 januari 2023.
  • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • All kommunikation kring ansökan sker via SMS och e-post, säkerställ därför att dina uppgifter är korrekta i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Du önskar tre skolor i e-tjänsten.
  • Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar.
  • Alla ansökningar hanteras samtidigt, oavsett när under perioden du ansöker.
  • Om två vårdnadshavare finns, ska bägge godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.
  • Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare i slutet av mars.
  • Välkomstbrev med information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokförd i april.

Om du önskar ansöka om plats i förskoleklass under pågående läsår använder du e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök till tre skolor

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Det är viktigt för att du i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få erbjudande om plats i en skola du önskar. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kan en annan skola bli aktuell.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka direkt dit - men du ska också fylla i ditt skolval i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta ska du göra eftersom Solna stad har ett ansvar att bevaka att alla Solnabarn får en skolplacering. Se även Frågor & svar Öppnas i nytt fönster..

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också informationsträffar i november och december varje år. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information. Längre upp på denna sida hittar du datum och tid för årets informationsträffar.

Det finns också jämförelseverktyg på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering i skola – antagnings­regler

Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen, som utgår från barnets folkbokföringsadress. När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande.

Endast de barn som är folkbokförda i Solna under ansökningstiden får delta i skolvalet. De barn som kommer att flytta till Solna efter januari 2023 och önskar placering läsåret 2023/2024 ska ansöka i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Detta kan ske först från 1 april när e-tjänsten öppnar för skolbytesansökningar igen. Bostadskontrakt ska bifogas och skickas till placering@solna.se. Skolansökan kommer handläggas närmre inflytt och önskad skolstart.

Om ditt barn får beslut om placering på en kommunal skola i Solna men flyttar från Solna före läsårsstart kommer barnets skolplacering i Solna att avslutas. Ansökan om plats i barnets nya hemkommun ska då göras för att säkerställa skolplacering.

Skolskjuts

Den som önskar en annan skola än den som kommunen hade placerat eleven vid, annan kommunal skola inom eller utanför kommunen alternativt fristående skola inom kommunen, har i regel inte rätt till skolskjuts.

Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den av kommunen anvisade skola. Om eleven ej har rätt till skolskjuts till den anvisade skolan beviljas ej skolskjuts till annan skola. Kostnadsfri skolskjuts erbjuds endast om skolskjuts till vald skola kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Skolskjuts, sl-kort och skoltaxi

Ansök till årskurs 4 och 7

Ansökan till årskurs 4 och 7 ska göras för elever som går sista året på Bergshamraskolan, Ekensbergsskolan, Granbackaskolan och Parkskolan eller annan skola som inte har kommande årskurs.

Information om ansökan inför läsåret 2023/2024 skickas till vårdnadshavare via Infomentor under november 2022 eller per post för de som inte går på en kommunal skola i Solna. Går ditt barn på en F-9 skola ansöker du inte under denna ansökningsperiod.

Om ni är två vårdnadshavare ska båda godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.

Ansökan till årskurs 4 och 7 Visa Dölj

Om elevens skola erbjuder högre årskurser blir eleven automatiskt uppflyttad och vårdnadshavarna behöver inte göra någon ansökan.

Ansökningsperioden är till för de elever som inte kan fortsätta på sin nuvarande skola kommande skolår. Den som vill byta skola trots att skolan erbjuder högre årskurs, ansöker om skolbyte via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syskonförtur Visa Dölj

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon som är folkbokförda på samma adress.

Relativa närhetsprincipen Visa Dölj

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns rätt till en skolplacering nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas relativ närhet. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.

Exempel närhetsprincipen: Elev A och B väljer samma skola, skola X. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

Illustration som beskriver den relativa närhetsprincipen

Skolgång utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet Visa Dölj

Barnets hemkommun har ansvar för att bevaka skolplikten, det vill säga att alla barn har en plats i grundskolan. Om ditt barn ska gå i skolan utomlands, i annan kommun eller i fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) måste du därför meddela detta till Solna stad. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Skolgång i annan kommun

Om ditt barn skall gå i skolan i annan kommun anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång i fristående verksamhet

Om ditt barn ska gå i en fristående verksamhet (i hemkommunen eller i annan kommun) anmäler du vilken skola till Solna stad via e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller annan kommun - lämna uppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta Kontaktcenter på 08-746 10 00.

Skolgång utomlands

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner enbart skolgång i utlandet vid svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket. Ansökan om skolgång i utlandet görs nedan.

Om ditt barn skall gå i skolan utomlands ansöker du om det via e-tjänsten Skolgång vid svensk utlandsskola - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För övrig skolgång och vistelse i utlandet finns information på sidan Skolplikt och skolfrånvaro.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Om ditt barn av särskilda skäl inte ska börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänsten Uppskjuten skolplikt - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan skall ske senast sista januari 2023.

Frågor & svar kring att söka skola till förskoleklass

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren till att söka skola till förskoleklass.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad