Avgifter inom bygglov

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Byggnadsnämndens verksamhet bekostas till viss del av skattemedel, men delvis också av intäkter från avgifter och ersättningar som betalas av dem som bygger i Solna. Avgifterna regleras i en taxa som har bestämts av kommunfullmäktige.

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut.

Avgifter för bygglov och detaljplaner 2023

Avgift för bygglov

Taxan är fast enligt olika åtgärdstyper eller intervall (areor). Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

Extra avgift tas ut vid fler än ett tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, startbesked och slutbesked etc.

Tidsbegränsade lov

Avgiften för tidsbegränsat bygglov, förlängning av tidsbegränsat lov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta bygglov. Vid förlängning reduceras avgiften med 50 % förutsatt att slutbevis/slutbesked getts.

Tillkommande avgifter

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse, åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 10 %.
Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Detaljplan

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.
Planavgiftens storlek är areabaserad och anges i intervall i taxan.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad