Avgifter för bygglov och detaljplaner 2022

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

1. Allmänt

Avgifterna är avsedda att täcka stadens kostnader för myndighets­utövningen inom byggnads­nämndens verksamhets­område gällande bygglov, anmälan av bygg­åtgärd, strand­skydd, tillstånd inom natur­reservat och detalj­plan.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.

Tidsersättning för tjänsteman år 2022 är 1 430 kronor.

Avgifterna revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänt bygglov Visa Dölj

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/tekniskt samråd/startbesked/arbetsplatsbesök/slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.

Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 procent av den totala kostnaden.

Tidsbegränsade lov Visa Dölj

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta bygglov.

Tillkommande avgifter Visa Dölj

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kultur­historiskt värdefullt område ökas avgiften med 10 procent. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 10 procent.

Byggnads­nämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser Visa Dölj

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdes­bestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdes­bestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalnings­villkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdes­bestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.

Avgifts­bestämning Visa Dölj

Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då hand­läggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnads­nämnden om skälig avgift grundad på tids­ersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tids­ersättning som grund.

Vid area­beräkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.

Justering avrundas till närmaste 100-tal.

Betalning av avgift Visa Dölj

Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgifter kan tas ut i förskott.

Övergångs­bestämmelser Visa Dölj

Beslut i lov- och anmälans­ärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.

2. Bygglov

Avgifter för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 1. Allmänt.

Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL.


Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

34 100

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200‑400 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

45 500

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus,
större än 400 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

56 900

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

6 800

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

11 300

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

6 800

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

9 100

Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten är avgifts­befriad om ansökan sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2)

3 400

Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönster­byten/takkupor)

5 700

Yttre ändring (tilläggs­isolering, byte av fasad­material, omfärgning)

4 600

Upplag (t ex container)

2 400

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

2 900

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)

2 900

Rivning av en- eller tvåbostadshus

6 800

Rivning av komplement­byggnad

3 400

Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)

5 700

Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasad­ändringar)

5 700

Tabell 2.

Åtgärder som endast kräver anmälan.


Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

5 700

Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

5 700

Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

10 300

Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

5 700

Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

5 700

Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd)

3 400

Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

3 400

Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovsbefriad åtgärd)

3 400

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus

3 400

Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

2 400

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny ellerändring av hiss) per fastighet

4 600

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad

6 100


Avgifter för kolonistugor Visa Dölj

Tabell 3. AllmäntNybyggnad av kolonistuga

4 600

Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar)

2 400

Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm

2 400

Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott

2 400

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, med mera Visa Dölj

För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader,även foodtruck, är avgiften 75 procent av beloppen i Ttabell 4. Väderskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.

Tabell 4. Ny- och tillbyggnad

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

9 000

51 - 100

14 800

101 - 200

25 000

201 - 400

45 500

401 - 600

55 800

601 - 800

66 100

801 - 1000

76 300

1001 - 1500

99 000

1501 - 2000

121 800

2001 - 3000

161 800

3001 - 4000

201 500

4001 - 6000

264 200

6001 - 8000

314 200

8001 - 10 000

383 700

10 001 - 12 000

435 000

12 001 - 14 000

486 200

14 001 - 16 000

537 400

16 001 - 18 000

591 900

18 001 - 20 000

639 900

20 001 - 25 000

742 400

25 001 - 30 000

844 900

30 001 - 35 000

947 400

35 001 - 40 000

1 032 700

40 001 - 45 000

1 118 200

45 001 - 50 000

1 203 400

50 001 - 55 000

1 288 800

55 001 - 60 000

1 374 200

60 001 - 65 000

1 459 600

65 001 - 70 000

1 545 000

70 001 - 75 000

1 630 500

75 001 - 80 000

1 715 800

80 001 - 85 000

1 795 600

85 001 - 90 000

1 875 300

90 001 - 95 000

1 954 900

95 001 - 100 000

2 034 600

Därutöver för varje 5 000-intervall

74 100

Tabell 5. Yttre ändring.Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka
balkongfront…)

4 600

Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkong­fronter, flera balkonger….)

9 000

Omfattande fasadändring, per byggnads­kropp vid samman­satta byggnader (t.ex. fasad­ändring vid inredning av vind, tilläggs­isolering, byte av fönster…)

13 700

Balkonger per byggnads­kropp vid sammansatta byggnader
(t.ex. flera nya balkonger/nya balkongfronter)

23 900

Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall

6 800

Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta

13 700

Inglasning av max en balkong

2 400

Inglasning av 2 till 19 balkonger

4 600

Inglasning av 20 balkonger eller fler

10 200

Tabell 6. Ändrad användning.

Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder


1 - 100

12 000

101 - 500

30 300

501 - 2000

69 900

2001 - 5000

85 900

5001 - 10 000

125 000

Därutöver för varje 2000-intervall

26 100

Tabell 7. Åtgärder som endast kräver anmälan.Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm


1 - 100 kvm

8 000

101 - 500 kvm

22 300

501 - 2000 kvm

44 700

2001 - 5000 kvm

53 100

5001 - 10 000 kvm

76 500

Därutöver för varje 2000-intervall

15 400Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring
av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning
i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

3 400

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i
bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i
brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad

8 000

Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt

5 700

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per
byggnad

8 200

Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)

15 900

Avgifter för andra åtgärder Visa Dölj

Tabell 8. Rivning, anläggningar, parkeringsplatser mm

Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade.


Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd
mm)

4 600

Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad)

9 000

Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med
miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)

19 300

Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser
etc., avgift för eventuella byggnader tillkommer)

21 700

Småbåtshamn (ny eller utökning)

9 000

Upplag (t ex container)

4 600

Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar)

9 000

Tunnlar och bergrum

27 300

Cisterner

8 000

Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)

19 300

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

5 700

Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder

9 000

Parkeringsplatser


- för 1-10 bilar

3 400

- för 11-50 bilar

9 000

- för fler än 50 bilar

18 300

Trädfällning, per antal

2 400

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)


- Under 1000 kvm

8 000

- 1000 - 5000 kvm

15 900

- Över 5000 kvm

20 400

Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet

3 400

Permobil/elrullstolsförråd, per enhet

3 400

Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)

5 700

Fasadbelysning

13 700

Avgifter för skyltar, vepor Visa Dölj

Tabell 9. Allmänt.

För tidsbegränsade lov är avgiften 75 procent av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13§ PBL (särskilt värde)


Liten skylt (under 1 kvm)

2 400

Mellanstor Skylt (1-5 kvm)

3 900

Stor skylt (6-20 kvm)

8 000

Extra stor skylt (21-100 kvm)

11 300

Därutöver för varje 100-intervall

3 900

Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggskylt)


- Under 15 kvm

4 600

- 15 kvm och över

8 000

Övriga avgifter Visa Dölj

Tabell 10. Strandskyddsdispens, förhandsbesked, villkorsbesked mmStrandskyddsdispens, delegation

8 000

Strandskyddsdispens, nämndbeslut

17 100

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, delegation

8 000

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, nämndbeslut

17 100

Förhandsbesked (positivt och negativt)

9 000

Villkorsbesked

3 400

Ingripandebesked

3 400

Anståndsbeslut

6 500

Avslag på lov, eller vägrat startbesked

Delegation: som beviljat dock max 10 400

Nämnd: som beviljat men minst 8 700 dock max 16 500

Avvisat ärende

2 400

Återtaget ärende, handläggning påbörjad

Som beviljat dock max 3 400

Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse

Som beviljat dock max 8 000

Andra avgifter som kan tillkomma Visa Dölj

Tabell 11. Ytterligare samråd, utlåtanden mmYtterligare samråd

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare startbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare platsbesök

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Beslut om ny kontrollansvarig

2 400

Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand)

Enligt faktisk kostnad

Kungörelse i dagstidning (ordinarie)

5 700

Kungörelse i dagstidning (extra)

Enligt faktisk kostnad

3. Detaljplaner och områdesbestämmelser

Planavgift för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 12. Ny- och tillbyggnadBygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

34 100

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

39 900

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

45 500

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm

5 700

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm

11 300

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm

5 700

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm

11 300


Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar Visa Dölj

Tabell 13. Ny- och tillbyggnad eller ändrad användning.

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

74 100

51 - 100

91 100

101 - 200

113 900

201 - 400

138 900

401 - 600

163 900

601 - 800

189 000

801 - 1000

214 000

1001 - 1500

242 500

1501 - 2000

270 900

2001 - 3000

301 800

3001 - 4000

332 500

4001 - 6000

366 700

6001 - 8000

400 800

8001 - 10 000

435 000

10 001 - 12 000

469 200

12 001 - 14 000

503 200

14 001 - 16 000

537 400

16 001 - 18 000

571 700

18 001 - 20 000

605 700

20 001 - 25 000

668 400

25 001 - 30 000

731 000

30 001 - 35 000

793 600

35 001 - 40 000

856 200

40 001 - 45 000

918 800

45 001 - 50 000

981 400

50 001 - 55 000

1 044 100

55 001 - 60 000

1 106 600

60 001 - 65 000

1 169 300

65 001 - 70 000

1 232 000

70 001 - 75 000

1 294 500

75 001 - 80 000

1 357 200

80 001 - 85 000

1 419 800

85 001 - 90 000

1 482 400

90 001 - 95 000

1 545 000

95 001 - 100 000

1 607 700

Därutöver för varje 5000-intervall

56 900

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad