Avgifter för karttjänster och mätuppdrag

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023.

Avgifter för baskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar.

Baskarta levereras i format dwg och pdf.

Digital baskarta

Antal hektar

Pris per hektar (kronor)

0 - 1

2 039

2 - 10

1 926

11 - 30

1 823

31 - 50

1 710

51 - 60

1 607

61 - 70

1 504

71 - 80

1 391

81 - 100

1 288

Avgifter för nybyggnadskarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ av karta som behövs. Vid avgiftsberäkning räknas ytan upp till närmaste nivå enligt tabellen nedan.

Mervärdesskatt tas inte ut för nybyggnadskartor som behövs som underlag för en bygglovs­prövning eftersom de då ingår i stadens myndighetsutövning. Vid leverans av nybyggnadskartor som saknar samband med bygglovsprövning tillkommer mervärdesskatt på avgiften.

Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.

  • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta
  • Typ B: Förenklad nybyggnadskarta
  • Typ C: Baskarta med planinformation
  • Typ D: Förenklad utan planinformation

Areal

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

2000 kvm

11 577 kr

9 579 kr

3 178 kr

7 050 kr

3000 kvm

14 739 kr

12 211 kr

4 043 kr

9 054 kr

4000 kvm

17 474 kr

14 528 kr

4 810 kr

10 738 kr

5000 kvm

20 003 kr

16 635 kr

5 474 kr

12 211 kr

6000 kvm

22 315 kr

18 525 kr

6 082 kr

13 684 kr

7000 kvm

24 529 kr

20 317 kr

6 695 kr

14 945 kr

8000 kvm

25 472 kr

22 001 kr

7 262 kr

16 212 kr

9000 kvm

28 526 kr

23 685 kr

7 797 kr

17 371 kr

10 000 kvm

30 318 kr

25 158 kr

8 286 kr

18 525 kr

15 000 kvm

38 738 kr

32 105 kr

10 588 kr

23 685 kr

20 000 kvm

46 000 kr

38 213 kr

12 581 kr

28 104 kr

Avgifter för grundkarta Visa Dölj

Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För grundkarta gäller samma avgift som för baskarta plus ersättning för nerlagd tid.

Grundkarta levereras i format dwg.


Antal hektar

Avgift

0 - 1

2 039 kr/ha + handläggning

2 - 10

1 926 kr/ha + handläggning

11 - 30

1 823 kr/ha + handläggning

31 - 50

1 710 kr/ha + handläggning

51 - 60

1 607 kr/ha + handläggning

61 - 70

1 504 kr/ha + handläggning

71 - 80

1 391 kr/ha + handläggning

81 - 100

1 288 kr/ha + handläggning

Avgifter för ortofoto Visa Dölj

Ortofoto i färg med ca 10 cm upplösning. Fotograferingsdatum i juni 2022.

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 000kr. För tillkommande yta debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer.

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.

Avgifter för byggnader med takkonstruktion Visa Dölj

Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2.

Avgiften är 700 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Byggnader levereras i format Shape.

Avgifter för höjddata Visa Dölj

Laserdata

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m2.

Avgiften är 900 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Laserdata levereras i format LAS.

Höjddata, 1 meters grid

Avgiften är 450 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 5 meters grid

Avgiften är 75 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Höjddata, 10 meters grid

Avgiften är 25 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Höjddata levereras i format ascii-grid.

Terrängmodell, TIN

Avgiften är 1040 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer.

Terrängmodell levereras i format Shape.

Avgifter för mätuppdrag Visa Dölj

Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer.

För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. Mervärdesskatt tillkommer.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Inmätning av objekt

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Timtaxa

Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste halvtimme.

TimtaxaMätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

1 475 kr

Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning)

2 420 kr

Handläggare

1 475 kr

Avgifter för övriga uppdrag Visa Dölj

För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma.

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.

Avgifter för leveransmedia Visa Dölj

Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris plus tio procent i omkostnadstillägg.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad