Ändra fasad, färg, fasadmaterial, takmaterial

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov eller göra en anmälan om ändring av fasad t.ex. måla om huset eller byta fasadbeklädnad eller takmaterial.

Behövs bygglov?

Ja, bygglov krävs för byte av fasadkulör, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial eller om ändringen på annat sätt avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Nej, för en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader behövs inte lov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I en detaljplan kan det dock finnas bestämmelser om färg eller material på fasader som måste följas.

Fasadändringar som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga. Det kan vara om fasadändringen innebär väsentliga ändringar i t.ex. brandskydd eller om konstruktionen av bärande delar berörs.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad behöver jag skicka in vid omfärgning av fasad Visa Dölj

Ritningar

  • Situationsplan, utdrag ur baskartan med byggnaden markerad
  • Fasadritningar, Skala 1:100/ 1:200
  • Illustrationer i färg.

Övriga handlingar

Vad kostar det? Visa Dölj

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Oavsett om en ändring kräver bygglov eller inte, ska åtgärden uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Exempel på relevanta krav för fasadändringar i lagstiftningen är kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt en god helhetsverkan. En byggnad ska även ha en god form-, färg- och materialverkan. Om en ändring inte uppfyller dessa krav kan byggnadsnämnden ingripa med tillsynsåtgärder i efterhand.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad