Miljörum (soprum), avfallsbehållare

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att bygga ett miljörum (soprum) eller anordna avfallsbehållare.

Behövs bygglov?

Ja, om du ska bygga ett miljörum (soprum), anordna avfallsbehållare i kärlskåp eller krantömmande avfallsbehållare behöver du söka bygglov.

Inom en fastighet får du ställa max tre fristående sopkärl, i en enhet, om totalt max två kubikmeter eller 2000 liter bygglovsbefriat.

Om avfallslösningen omfattar fler sopkärl, eller en större volym, behöver du söka bygglov.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Under Gällande planer kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Det kan vara bra att göra en avfallsutredning för att fastställa vilka fraktioner och volymer man behöver kunna hantera i sin avfallslösning. Det är också viktigt att avfallslösningen är utformad och placerad på ett sätt som säkerställer en god arbetsmiljö för avfallsentreprenören vid hämtning av avfall.

Mer information om avfallshantering.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Tekniskt samråd Visa Dölj

Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad