Rivning av byggnad, rivningslov

Här finns information om vad som gäller om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad. I de flesta fall behöver du ansöka om rivningslov för dessa åtgärder.

Behövs rivningslov?

Ja, om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan.

Nej, om det är en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, om inte kommunen bestämt annat i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område, beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Hitta gällande detaljplan för ditt område och eventuella områdesbestämmelser för din fastighet.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer på sidan Kulturmiljöer. Om du är osäker kan du kontakta Solna stads kontaktcenter.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vilka handlingar ska jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

  • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta Typ C enligt beställningsformulär.
  • Planritningar, skala 1:200
  • Fasadritningar 1:200
  • Sektionsritningar 1:200

Övriga handlingar

Inför tekniskt samråd för rivning av hel byggnad Visa Dölj

Handlingar som ska lämnas in till staden inför ett eventuellt tekniskt samråd för rivning av hel byggnad.

  • Situationsplan
  • Anmälan om kontrollansvarige inkl. certifikat samt årsrapportering
  • Miljöinventering
  • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall
  • APD-plan.

När får jag börja? Visa Dölj

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Vad kostar det? Visa Dölj

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen/rivningen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad