Solceller, solpaneler, solfångare

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en anläggning för solenergi på eller intill ditt hus.

Behövs bygglov?

Ja, i följande fall behöver du ansöka om bygglov:

 • Om det i detaljplanen eller områdesbestämmelser står att bygglov krävs.
 • Om anläggningen ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
 • Om anläggningen påverkar byggnadens utseende, t.ex. färg, fasad eller taktäckningsmaterial, eller om byggnadens utseende på andra sätt påverkas väsentligt.
 • Om anläggningen ska monteras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt.
 • Om anläggningen ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. En bedömning görs i varje enskilt fall om anläggningen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det beror på anläggningens utformning men även på den aktuella byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär och material. Aspekter som kan vägas in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning.

Även om du inte behöver ansöka om bygglov kan du i vissa fall behöva göra en bygganmälan. Kravet på anmälan gäller:

 • Om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Om anläggningen påverkar brandskyddet i byggnaden.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vilka förutsättningar du har att producera el och värme.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer under Kulturmiljöer.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan om din anläggning är bygglovspliktig. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Vid större anläggningar kan en kontrollansvarig behövas i projektet.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

 • Situationsplan baserad på utdrag ur Solnakartan Länk till annan webbplats. eller liknande med byggnad/byggnader markerade
 • Takplan med solceller inritade. Skala 1:100 (1:200 vid flerbostadshus/kontor eller dylikt)
 • Fasadritning med solceller inritade. Skala 1:100 (1:200 vid flerbostadshus/kontor eller dylikt)
 • Sektion med solceller inritade. Skala 1:100 (1:200 vid flerbostadshus/kontor eller dylikt)
 • Produktblad solceller med måttangivelser och kulör.

Övriga handlingar


Vad kostar det? Visa Dölj

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

När får jag börja bygga? Visa Dölj

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd! Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Alla ändringar ska alltid ske varsamt, även det som kanske inte kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus rekommenderas att maximalt 1/3 av takfallets yta tas i anspråk för solceller/paneler. För flerbostadshus, kontorshus m fl rekommenderas att solceller/paneler ska placeras minst 100 cm från uppstickande byggnadsdelar, brytpunkter i takfallet som nock och valmning samt takfot och gavlar.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad