Vind, inreda

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov eller göra en anmälan för att inreda vinden.

Behövs bygglov?

Ja, men i vissa fall kan det räcka med en anmälan.

Ja, om du ska inreda en vind med en eller flera nya bostadslägenheter eller lokaler. Nya fönster, dörrar eller förändringar i fasader i samband med vindsinredning kan vara bygglovspliktiga se fasadändring.

Nej, för ett en- eller tvåbostadshus kan du ibland inreda en vind med en ny bostad som en så kallad Attefallsåtgärd vilket istället kräver en anmälan.

Nej, om vindsinredningen inte innebär någon ytterligare separat bostad eller lokal. Det kan vara om du gör om en befintlig lägenhet till en så kallad etagelägenhet eller lokal i etage. I detta fall behövs ofta en anmälan istället när t.ex. planlösning, konstruktion, brandskyddet eller ventilation påverkas i byggnaden.

Lämpliga förberedelser Visa Dölj

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Ibland finns bestämmelser i detaljplanen om en vind får inredas eller inte. Om du i samband med en vindsinredning planerar att göra balkonger eller takkupor eller andra tillbyggnader kan vinden bli våningsskapande och istället räknas som en våning istället för vind.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Läs mer om kulturmiljöer i Solna.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig när du inreder vinden med en eller flera nya bostadslägenheter eller lokaler.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Eventuellt kan fler handlingar krävas. Läs mer under Bygga till.

Handlingar inför tekniskt samråd

  • Anmälan om kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inkl. certifikat samt årsrapportering
  • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
  • Planritningar och lämpliga sektioner.
  • Byggnadskonstruktionsritningar
  • Redovisning av ventilationssystemet
  • Redovisning av VA-systemet
  • Utlåtande från tillgänglighetssakkunnig (TIL)
  • U-värdesberäkning
  • Ljudutredning

  • Brandskyddsbeskrivning inkl. brandritningar

Vad kostar det? Visa Dölj

Här kan du läsa mer om avgifter inom bygglov.

När kan jag börja bygga? Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd Visa Dölj

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från beslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Tänk på att

Tänk på att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked. Och att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Hur ansöker jag?

Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad