Parkering för rörelse­hindrad

Du som har mycket svårt att gå eller har ett omfattande tillsynsbehov, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du behöver vara folkbokförd i Solna stad när du ansöker. Regler för vem som kan få parkeringstillstånd regleras i trafikförordningen 13 kapitel 8 §.

Parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade ska underlätta för personer med gång­svårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka. Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och på väg eller liknande där vägmärke anger att det är parkeringsförbud. Tillståndet gäller även på avgiftsbelagd parkeringsplats, där man får stå utan att betala avgiften.

Ett parkeringstillstånd är giltigt mellan sex månader och fem år. Tillståndet förnyas inte automatiskt och en ny prövning sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det, om det är förbjudet att stanna eller i zoner för visst ändamål, exempelvis lastplats, taxiplats eller vändplats.

Två olika typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika sorters parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är endast möjligt att ansöka om ett typ av tillstånd.

 • Parkeringstillstånd för förare. Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.
 • Parkeringstillstånd för passagerare. Du som passagerare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och den sökande har ett mycket mycket omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta att förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats.

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handläggningstiderna är för närvarande 6-7 veckor.

Du behöver även skicka med ett ifyllt läkarintyg Pdf, 568 kB. som bilaga.

Skicka ifylld ansökningsblankett och läkarintyg till:

Solna stadshus
Tekniska förvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Vem kan få parkeringstillstånd? Visa Dölj

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Du kan få parkeringstillstånd om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Intyg för psykisk funktionsnedsättning ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Du som söker ska vara folkbokförd i Solna stad.

Det finns att söka två typer av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och det går inte att söka för båda alternativen samtidigt.

 • Parkeringstillstånd för förare som kör själv

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som förare om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

 • Parkeringstillstånd för passagerare som inte kör själv

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som passagerare om du har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under tiden föraren parkerar bilen. Förutom oförmågan att inte klara sig själv utan föraren en kort stund ska sökande ha väsentliga svårigheter att förflytta sig.

Varje ansökan prövas individuellt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd. Myndighetshandläggare gör en första bedömning och fattar beslut om beviljande. Vid bedömning om avslag behandlas din ansökan i Tekniska nämndens arbetsutskott som sätter sig i ärendet och fattar beslut. Du kan överklaga kommunens beslut hos Länsstyrelsen.

Du får inte beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du:

 • har ett rörelsehinder under en kortare period
 • är blind (men inte har något annat rörelsehinder)
 • har enbart svårt att ta dig i och ur ett fordon
 • har enbart svårt att bära saker till och från platser
 • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett. Du kan söka om undantag från bestämmelser om parkering för visst ändamål via Länsstyrelsen.

Handläggare kan, efter bedömning, begära ett gångprov för att tydligare klargöra din faktiska förflyttningsförmåga. Ett gångprov är ett sex minuter långt gångtest hos en valfri och landtingsknuten legitimerad sjukgymnast eller läkare, vid användning av bästa tänkbara hjälpmedel.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd Visa Dölj

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen - 11 kap. 9 § punkt 7 - ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Regler och var du får parkera Visa Dölj

 • Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.
 • Om du har ett förartillstånd får du inte använda det som ett passagerartillstånd. Du får endast använda tillståndet när du själv kör bilen och parkerar fordonet.
 • Om du har ett passagerartillstånd får det bara användas när du följer med som passagerare och behöver förarens hjälp för att förflytta dig utanför bilen.
 • När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt, där hologram syns tydligt.

Var får jag parkera?

 • På markerade platser för rörelsehindrade. Utan tilläggstavla är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.
 • I tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
 • I 24 timmar där parkering är tillåten i tre timmar eller mer.
 • I 24 timmar där det är förbud att parkera. Om parkeringsförbudet är inom ett område med privat mark är det inte säkert att du får parkera där. Då finns en tilläggstavla med ett telefonnummer som du kan ringa för att fråga om fastighetsägaren tillåter parkering på marken.

Var får jag inte parkera?

 • Inom gångfartsområde förutom på särskilt anordnad parkeringsplats.
 • På huvudled.
 • Där det är förbud att stanna och parkera.
 • Där det bara är tillåtet för ett specifikt fordonsslag att parkera.
 • Där det är servicedag. Det innebär att det är förbjudet att parkera på gatan den aktuella dagen under vissa tider, och gäller även röd dag och helgdag. På skyltar vid respektive gata kan du se vilken dag som det är parkeringsförbud just där. Här kan du läsa mer om servicedagar.

Parkering i Sverige och utomlands

Parkeringstillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller det aktuella landets ambassad för mer information. Läs mer om EU-parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kostnader för parkering Visa Dölj

I Solna stad kostar det inget att parkera för dig som är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade med tillstånd och att denna parkeringsplats inte har en tilläggstavla om avgift. Se ovan var du får parkera.

Andra regler kan gälla på privat mark och i parkeringsgarage. Regler om avgift varierar mellan kommunerna. Kontakta respektive kommun för information.

Ansök om reducerad avgift för parkering i Stockholm stad


Det är möjligt för alla med ett gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade att ansöka om en reducerad parkeringsavgift i Stockholm stad. Ansökningsblankett finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stulet eller borttappat tillstånd? Visa Dölj

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du omedelbart göra en polisanmälan och meddela kommunen. Därefter ska du skicka en kopia av polisanmälan till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om du hittar ett tillstånd ska du lämna det till polisen eller den myndighet som utfärdat det.

Tillstånd som inte gäller längre/inte längre är giltigt

Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen. Borttappade tillstånd och tillstånd som tillhört en avliden person spärras och parkeringsövervakningsbolag informeras om de spärrade tillståndskorten.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Visa Dölj

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos kommunen du är folkbokförd i. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max fem år.

Du ska bifoga din ansökan ett aktuellt läkarutlåtande som inte är äldre än tre månader. Då våra handläggningstider är mellan 6-7 veckor rekommenderar vi att du i god tid kontaktar vården för att få ett nytt läkarintyg. Blir din ansökan godkänd kommer vi be dig att skicka ett nytaget foto som är taget framifrån med neutral bakgrund. Det går även bra att skicka ett foto tillsammans med ansökan.

Om du har/haft tidigare tillstånd så förnyas inte den automatiskt och en ny prövning sker utan hänsyn till tidigare prövningar. Du behöver alltid inkomma med en ny ansökan och ett uppdaterat läkarintyg. Om din ansökan inte är komplett kommer handläggningstiden att vara längre då vi kommer att begära in kompletteringar.

I dagsläget kan vi inte ta emot digitala ansökningar. Fyll i blanketten och skicka den signerat med post till:

 • Solna stad
 • Tekniska förvaltningen
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Stadshusgången 2
 • 171 86 Solna

Lagen och transportstyrelsens regler Visa Dölj

De särskilda undantag som gäller för rörelsehindrade regleras i 13 kapitlet, 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) Länk till annan webbplats.

Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation (98/376/EG) Länk till annan webbplats. om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Solna stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med OSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och GDPR.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad