Ansökan om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada eller fått egendom skadad kan du under vissa förutsättningar ha rätt till skadestånd. I skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att få ersättning om staden, eller den entreprenör som anlitats av staden, orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.

En första förutsättning för att Solna stad ska kunna hållas ansvarig är att olyckan inträffat på en plats där staden har väghållaransvar. Det innebär att skadan ska ha skett på stadens mark eller på annan plats där staden utfört arbeten. En andra förutsättning är att staden haft kännedom om den aktuella bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid. Solna stad ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att andra medtrafikanter inte visat hänsyn i trafiken, ignorerat skyltar alternativt efterlämnat föremål på vägbanan.

Om ersättning efter ansökan om skadestånd Visa Dölj

Det är upp till den skadelidande att visa att staden eller dess entreprenörer har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Att ett olycksfall har inträffat innebär därför inte automatiskt att staden kan bli skadeståndsskyldig och att ersättning till den skadade kommer att utbetalas. 

Skador som kan ersättas

Inom skadeståndsrätten talar man om tre olika typer av skador som regleras enligt skadeståndslagen (1972:207):

  • personskada– om du till exempel har halkat där kommunen ansvarar för vinterväghållningen.
  • egendomsskada– om till exempel din bil gått sönder när du körde i ett potthål på en kommunal gata.
  • förmögenhetsskada– om du har lidit annan ekonomisk förlust till följd av något som staden har gjort. Exempelvis förlust som näringsidkare lider med anledning av avspärrningar utanför lokalen. Det är mycket ovanligt att erhålla skadestånd för denna typ av skada. En förutsättning för att ersättning ska aktualiseras är att det tydligt går att visa på en minskning i näringsidkarens rörelse samt att denna minskning inte enbart är tillfällig.

Ansökan och handläggning

Steg 1: Anmäl felet Visa Dölj

Till staden kan du bara anmäla fel och skador som har inträffat på allmän plats, stadens mark eller där staden utför eller har utfört arbeten.

Det är viktigt att staden får kännedom om felet som har orsakat skadan. Därför måste du göra en felanmälan till vårt Kontaktcenter. Efter att du har gjort felanmälan kan du göra en skadeanmälan.

Steg 2: Anmäl skadan Visa Dölj

Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl skadan där. Ditt skadeståndskrav mot kommunen ska endast gälla den del som inte täcks av någon annan försäkring. För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande rikta ett skadeståndskrav till kommunen för den inträffade skadan. Exempel på försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar.

Det är viktigt att du lämnar in korrekt och detaljerade uppgifter eftersom den som anmäler skadan har bevisbördan. Fyll i skadeanmälan och posta den signerad med eventuella bilagor till Solna stad. Du måste alltid bifoga en platsbeskrivning på en karta där skadan skett. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

Steg 3: Hantering av anmälan Visa Dölj

När skadeanmälan tas emot av Tekniska förvaltningen registreras den i ett ärendehanteringssystem där den får ett ärendenummer. Handläggaren skickar en mottagningsbekräftelse till dig och din skadeanmälan med bilagor skickas till stadens försäkringsombud, Stockholmregionens Försäkring Ab (SRF) för utredning. Syftet med utredningen är att klargöra om kommunen kan anses vara vållande till skadan eller inte. All kontakt kring ditt skadeärende sker med utredaren hos SRF. SRF meddelar dig och Solna stad beslutet.

Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.

Notera: Skadeståndsärenden omfattas inte av myndighetsutövning och regleras civilrättsligt. Är den skadelidande inte nöjd med stadens besked kan den skadelidande ansöka om stämning mot staden i allmän domstol.

Här hittar du blankett för att ansöka om skadestånd Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad