Skade­anmälan

Här kan du göra en skadeanmälan om du har drabbats av en kroppsskada eller skada på egendom, om Solna stad eller stadens entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Om du har råkat ut för en skada eller drabbats av en egendomsskada kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Solna stad, eller en entreprenör som staden har anlitat, har orsakat skadan genom vårdslöshet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du anmäler.

När en skadeanmälan kommer in görs en prövning om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Observera dock att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

I Trafikskadelagen står i 18 § att "den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta".
Skadelidande har således efter den en möjlighet att kräva kommunen på ersättning för sin självrisk.

Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Skadeståndsskyldigheten för Solna stad föreligger endast om det kan visas att staden genom oaktsamhet eller vårdslöshet orsakat skadan. enbart den omständigheten att den olyckshändelse har inträffat innebär inte att skadeståndsskyldighet föreligger. Skadan måste också ha skett på kommunens väg, eller på annan väg där vi utför arbeten. Vi ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder. Spara även kvitton och annan eventuell dokumentation. Om du inte är ägare till det fordon eller den fastighet som skadats måste du även bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet i ägarens ställe.

Varje fall prövas individuellt, och handläggningstiden varierar. Vi nyttjar ett oberoende försäkringsombud som lämnar ett beslut. Om du är missnöjd med beslutet har du möjlighet att ansöka om stämning mot Solna stad i allmän domstol.

Skadeanmälan Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att du inte kan scanna och mejla in blanketten eftersom vi behöver underskrift i original.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad