Avgifter inom bygglov

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023.

1. Allmänt

Avgifterna är avsedda att täcka stadens kostnader för myndighets­utövningen inom byggnads­nämndens verksamhets­område gällande bygglov, anmälan av bygg­åtgärd, strand­skydd, tillstånd inom natur­reservat och detalj­plan.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp anges i kronor.

Tidsersättning för tjänsteman år 2023 är 1 475 kronor.

Avgifterna revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänt bygglov Visa Dölj

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp beroende på ärendets karaktär.

I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder debiteras separat enligt berörd tabell.

Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.

Tidsbegränsade lov Visa Dölj

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta bygglov. Vid förlängning av tidsbegränsat bygglov debiteras endast lovkostnaden, dvs 50% av avgiften.

Tillkommande avgifter Visa Dölj

Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan ökas avgiften med 15 %.

Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga utlåtanden.

Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser Visa Dölj

Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).

För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen planavgift.

Avgifts­bestämning Visa Dölj

Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund.

Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens area.

Justering avrundas till närmaste 100-tal.

Betalning av avgift Visa Dölj

Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgifter kan tas ut i förskott.

Övergångs­bestämmelser Visa Dölj

Beslut i lov- och anmälansärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras i enlighet med denna taxa.

2. Bygglov

Avgifter för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 1. Allmänt.

Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL.


Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

35 100

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200‑400 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

46 900

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus,
större än 400 kvm BTA (komplement­­byggnader ingår ej)

58 600

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

7 000

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten

11 600

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

7 000

Bygga ett nytt eller bygga till en komplement­byggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella fasad­ändringar som fönsterbyte

9 400

Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten är avgifts­befriad om ansökan sker i samband med nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt tabell 2)

3 500

Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönster­byten/takkupor)

5 900

Yttre ändring (tilläggs­isolering, byte av fasad­material, omfärgning)

4 700

Upplag (t ex container)

2 500

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

3 000

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)

3 000

Rivning av en- eller tvåbostadshus

7 000

Rivning av komplement­byggnad

3 500

Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)

5 900

Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasad­ändringar)

5 900

Tabell 2.

Åtgärder som endast kräver anmälan.


Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

5 900

Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

5 900

Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovsbefriad åtgärd)

10 600

Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

5 900

Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

5 900

Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd)

3 500

Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovsbefriad åtgärd)

3 500

Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (bygglovsbefriad åtgärd)

3 500

Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus

3 500

Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

2 500

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny ellerändring av hiss) per fastighet

4 700

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per byggnad

6 300


Avgifter för kolonistugor Visa Dölj

Tabell 3. AllmäntNybyggnad av kolonistuga

4 700

Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre ändringar)

2 500

Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm

2 500

Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott

2 500

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter, med mera Visa Dölj

För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader,även foodtruck, är avgiften 75 procent av beloppen i Ttabell 4. Väderskydd för kollektivtrafiken är i vissa fall bygglovsbefriade.

Tabell 4. Ny- och tillbyggnad

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

9 300

51 - 100

15 200

101 - 200

25 800

201 - 400

46 900

401 - 600

57 500

601 - 800

68 100

801 - 1000

78 600

1001 - 1500

102 000

1501 - 2000

125 500

2001 - 3000

166 700

3001 - 4000

207 500

4001 - 6000

272 100

6001 - 8000

323 600

8001 - 10 000

395 200

10 001 - 12 000

448 100

12 001 - 14 000

500 800

14 001 - 16 000

553 500

16 001 - 18 000

609 700

18 001 - 20 000

659 100

20 001 - 25 000

764 700

25 001 - 30 000

870 200

30 001 - 35 000

975 800

35 001 - 40 000

1 063 700

40 001 - 45 000

1 151 700

45 001 - 50 000

1 239 500

50 001 - 55 000

1 327 500

55 001 - 60 000

1 415 400

60 001 - 65 000

1 503 400

65 001 - 70 000

1 591 400

70 001 - 75 000

1 679 400

75 001 - 80 000

1 767 300

80 001 - 85 000

1 849 500

85 001 - 90 000

1 931 600

90 001 - 95 000

2 013 500

95 001 - 100 000

2 095 600

Därutöver för varje 5 000-intervall

76 300

Tabell 5. Yttre ändring.Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka
balkongfront…)

4 700

Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkong­fronter, flera balkonger….)

9 300

Omfattande fasadändring, per byggnads­kropp vid samman­satta byggnader (t.ex. fasad­ändring vid inredning av vind, tilläggs­isolering, byte av fönster…)

14 100

Balkonger per byggnads­kropp vid sammansatta byggnader
(t.ex. flera nya balkonger/nya balkongfronter)

24 600

Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall

7 000

Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta

14 100

Inglasning av max en balkong

2 500

Inglasning av 2 till 19 balkonger

4 700

Inglasning av 20 balkonger eller fler

10 500

Tabell 6. Ändrad användning.

Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder


1 - 100

12 400

101 - 500

31 200

501 - 2000

72 000

2001 - 5000

88 500

5001 - 10 000

128 800

Därutöver för varje 2000-intervall

26 900

Tabell 7. Åtgärder som endast kräver anmälan.Väsentligt ändrad planlösning, rivning av byggnad, rivning del av byggnad inklusive t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, nyinstallation eller ändring av hiss mm


1 - 100 kvm

8 200

101 - 500 kvm


23 000

501 - 2000 kvm

46 000

2001 - 5000 kvm

54 700

5001 - 10 000 kvm

78 800

Därutöver för varje 2000-intervall

15 900Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring
av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning
i bärande konstruktion, installation av trapphiss)

3 500

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i
bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i
brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad

8 200

Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt

5 900

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per
byggnad

8 400

Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)

16 400

Avgifter för andra åtgärder Visa Dölj

Tabell 8. Rivning, anläggningar, parkeringsplatser mm

Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver bygglovsbefriade.


Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd
mm)

4 700

Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad)

9 300

Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med
miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)

19 900

Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser
etc., avgift för eventuella byggnader tillkommer)

22 400

Småbåtshamn (ny eller utökning)

9 300

Upplag (t ex container)

4  700

Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar)

9 300

Tunnlar och bergrum

28 100

Cisterner

8 200

Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)

19 900

Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)

5 900

Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder

9 300

Parkeringsplatser

- för 1-10 bilar

3 500

- för 11-50 bilar

9 300

- för fler än 50 bilar

18 800

Trädfällning, per antal

2 500

Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)

- Under 1000 kvm

8 200

- 1000 - 5000 kvm

16 400

- Över 5000 kvm

21 000Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet

3 500

Permobil/elrullstolsförråd, per enhet

3 500

Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)

5 900

Fasadbelysning

14 100

Avgifter för skyltar, vepor Visa Dölj

Tabell 9. Allmänt.

För tidsbegränsade lov är avgiften 75 procent av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som omfattas av 8 kap 13§ PBL (särskilt värde)


Liten skylt (under 1 kvm)

2 500

Mellanstor Skylt (1-5 kvm)

4 000

Stor skylt (6-20 kvm)

8 200

Extra stor skylt (21-100 kvm)

11 600

Därutöver för varje 100-intervall

4 000

Fristående skylt (t ex pylon, markskylt, markvitrin, byggskylt)

- Under 15 kvm

4 700

- 15 kvm och över

8 200

Övriga avgifter Visa Dölj

Tabell 10. Strandskyddsdispens, förhandsbesked, villkorsbesked mmStrandskyddsdispens, delegation

8 200

Strandskyddsdispens, nämndbeslut

17 600

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, delegation

8 200

Tillstånd enligt MB inom kommunala naturreservat, nämndbeslut

17 600

Förhandsbesked (positivt och negativt)

9 300

Villkorsbesked

3 500

Ingripandebesked

3 500

Anståndsbeslut

6 700

Avslag på lov, eller vägrat startbesked


Delegation: som beviljat dock max 10 900

Nämnd: som beviljat men minst 9 000 dock max 17 000 Avvisat ärende

2 500

Återtaget ärende, handläggning påbörjad

Som beviljat dock max 3 500

Återtaget ärende, efter kommunicerad tjänsteskrivelse

Som beviljat dock max 8 200

Andra avgifter som kan tillkomma Visa Dölj

Tabell 11. Ytterligare samråd, utlåtanden mmYtterligare samråd

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare startbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Ytterligare platsbesök

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Interimistiskt slutbesked eller ytterligare slutbesked

Tidsersättning (minst 4 timmar)

Beslut om ny kontrollansvarig

2 500

Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, tillgänglighet, brand)

Enligt faktisk kostnad

Kungörelse i dagstidning (ordinarie)

5 900

Kungörelse i dagstidning (extra)

Enligt faktisk kostnad

3. Detaljplaner och områdesbestämmelser

Planavgift för en- och tvåbostadshus Visa Dölj

Tabell 12. Ny- och tillbyggnadBygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

35 100

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

41 100

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA (komplementbyggnader ingår ej)

46 900

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på max 15 kvm

5 900

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller flera takkupor) på över 15 kvm

11 600

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på max 25 kvm

5 900

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, carport eller växthus) på över 25 kvm

11 600


Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar Visa Dölj

Tabell 13. Ny- och tillbyggnad eller ändrad användning.

Yta (kvadratmeter)

Avgift

1 - 50

76 300

51 - 100

93 800

101 - 200

117 300

201 - 400

143 000

401 - 600

168 800

601 - 800

194 700

801 - 1000

220 400

1001 - 1500

249 800

1501 - 2000

279 000

2001 - 3000

310 900

3001 - 4000

342 500

4001 - 6000

377 700

6001 - 8000

412 800

8001 - 10 000

448 100

10 001 - 12 000

483 300

12 001 - 14 000

518 300

14 001 - 16 000

553 500

16 001 - 18 000

588 900

18 001 - 20 000

623 900

20 001 - 25 000

688 500

25 001 - 30 000

752 900

30 001 - 35 000

817 400

35 001 - 40 000

881 900

40 001 - 45 000

946 400

45 001 - 50 000

1 010 800

50 001 - 55 000

1 075 400

55 001 - 60 000

1 139 800

60 001 - 65 000

1 204 400

65 001 - 70 000

1 269 000

70 001 - 75 000

1 333 300

75 001 - 80 000

1 397 900

80 001 - 85 000

1 462 400

85 001 - 90 000

1 526 900

90 001 - 95 000

1 591 300

95 001 - 100 000

1 655 900

Därutöver för varje 5000-intervall

58 600

Med reservation för eventuella fel.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad