Beredskap

Ansvaret för att förebygga olyckor, beredskap att kunna hantera krisartade situationer och dess konsekvenser finns både på samhälls- och på individnivå.

Samhällets och den enskildes ansvar

Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner i minst en vecka vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Samhällets ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.

Samhällets ansvar Visa Dölj

Syftet med svensk krisberedskap är att värna om befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad aktörer i samhället är ansvariga och delaktiga för samhällets krisberedskap inom ett nationellt krishanteringssystem.

Nationell nivå

På nationell nivå är det regeringen som är strategisk ansvarig. Ansvarigt departement är Justitiedepartementet med inrikesministern som statsråd. Stödjande myndighet är Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Regional nivå

På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lokal nivå

På lokal nivå är det kommunerna som har geografiskt områdesansvar för samordning av krisberedskap inom krishanteringsområdet.

Lagstöd utgår från Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Räddningstjänstinsatser, olycksförebyggande åtgärder och riskhanteringsarbete föreskrivs av Lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

Förutom att kunna förebygga vardagliga olyckor, måste beredskap finnas för att hantera oförutsedda händelser om de inträffar samt förmåga att återgå till ordinarie verksamhet. Ett arbete som delas in i tre stadier: Före – Under – Efter.

Din krisberedskap Visa Dölj

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt för att hantera konsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att den du säkrar dina tillgångar på mat, vatten, värme och information.

Mental krisberedskap

Framför allt handlar den enskildes krisberedskap om en mental beredskap. Det innebär insikt om att:

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet.
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Beredskap för en vecka

En inriktning för din krishanteringsförmåga (om du inte själv är drabbad eller har en begränsad förmåga) är att klara dina egna basfunktioner i minst en vecka om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som du kan ha i din bostad i form av till exempel mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap.

Här kan du läsa mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat alla råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar checklistor för hemberedskap och tips om vad som är bra att tänka på vid oförutsedda händelser på Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad information om nationella och internationella oförutsedda händelser hittar du på Krisinformation.nu Länk till annan webbplats.

MSB har även en webbutbildning om terrorberedskap: Så bör du agera vid terrorattentat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskapsveckan 2022 Visa Dölj

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Syftet med informationskampanjen är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

I år genomförs kampanjen under vecka 39 och har tema Mat. Under denna vecka kommer MSB att dela ut information om livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den både ur samhälls- och individperspektiv.

Skytteholmsparken den 25 september kl 11.00

Solna stad väljer i år att delta i kampanjen genom att anordna ett evenemang i Skytteholmsparken tillsammans med Solnas Frivilliga resursgrupp, FRG. Evenemanget kommer äga rum den 25 september kl. 11.00 – 16.00.

På plats kommer Solna stads POSOM-grupp och ett antal frivilliga försvarsorganisationer dela med sig av information om respektive organisation samt om samhälls- och hemberedskap utifrån deras kunskapsområden. Falck Academy kommer även finnas på plats för att informera och instruera medborgarna om brandskydd i hemmet samt om första hjälpen, HLR och hemberedskap.

Skytteholmsparken Café kommer vara öppet kl. 11 - 16 för enklare förtäring så som smörgåsar, korv, kaffe och te. Dessutom ligger Solna Centrum 5 minuters promenad bort. Offentliga toaletter finns öppna vid Skytteholmparkens plaskdamm, annars finns toaletter i Solna Centrum.

De organisationer som kommer att delta är:
Solna stad inklusive POSOM-gruppen.
Solnas FRG, Frivilliga resursgrupp
Falck Academy (Räddningstjänst och sjukvård).
FFK, Frivilliga Flygkåren
SCF, Civilförsvarsförbundet
Bilkåren, Svenska bilkårers Riksförbund.
Blå Stjärnan
Röda Korset
SLK, Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Lions Club Solna, frivillig organisation som stöttar vid kris.

Utbildning i Hemberedskap den 29 september kl 18.00 – 21.00

Under våren genomförde den frivilliga försvarsorganisationen Försvarsutbildarna på uppdrag av Solna stad en utbildning hemberedskap kallad För Din Säkerhet! Utbildningen var populär och kommer därför ske ytterligare en gång nu under hösten. Utbildningen kommer att ges den 29 september, kl. 18.00-21.00 i Solna Stadshus, Stadshusgången 2.

Så här säger försvarsutbildarna om utbildningen.

Vi stärker din förmåga att ha hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället.

Vad gör du om mobilen är död, internet har slutat att fungera och ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren? Kan du hantera en situation när det inte finns el eller vatten under flera timmar, ja kanske flera dagar eller veckor?

På För din säkerhet! får du grundläggande kunskaper om var du hittar information vid kriser och hur du stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället. ”

För din säkerhet! är kostnadsfritt och alla som deltar får en checklista. Kom gärna i god tid. Fika serveras från kl 17.30.

Frågor om utbildningen ställds till: fdsstockholm@forsvarsutbildarna.se.

Vi följer beslut, riktlinjer och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt våra uppdragsmyndigheter. Vänligen stanna hemma om du har sjukdomssymptom. Välkommen!

Anmälan till utbildning i hemberedskap

Kursen är fullbokad men du kan fortfarande anmäla ditt instresse. Då lägger vi till dig på en väntelista. Vi meddelar dig om du får plats på kursen. Anmäl dig till väntelistan genom att mejla förnamn, efternamn, födelsedatum till sakerhet@solna.se.

Övriga insatser under Krisberedskapsveckan i Solna stad

Solna stads POSOM-grupp kommer tillsammans med Solnas Frivilliga resursgrupp FRG att genomföra en övning för att stärka samverkan i krissituationer.

Solna stad kommer att sprida information från MSB. Bland annat kommer broschyren, ”När krisen eller kriget kommer” samt information om livsmedelsberedskap och checklistor finnas för tillhanda i receptionen i Solna stadshus, på biblioteken samt på Solna stads hemsida.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad