Trygg stadsmiljö

Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.

Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Solnas verksamheter arbetar för säkerheten

Varje verksamhet i staden ansvarar för sitt eget brandskydd och för att förhindra och begränsa olyckor.

Storstockholms brandförsvar rycker ut när det brinner

Om det börjar brinna är det Stockholms brandförsvar som räddar olycksdrabbade, släcker och sanerar. Det är även de som sköter myndighetstillsynen av brandskydd.

Trygghetsrådet ser till att samarbetet fungerar

I Solna stad finns ett trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet.

Samverkan mellan Solna stad och polisen Visa Dölj

Solna stad och Polismyndigheten har kommit överens om samverkan med inriktning och former för samarbetet under de kommande åren. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Solna.

Fem fokusområden

Utifrån en gemensam lokal lägesbild har Solna stad och polisen identifierat fem fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver.

 • Utvecklat samarbete mellan Solna stad och polisen
 • Trygg och säker offentlig miljö
 • Trygghet i hemmet
 • Barn och unga
 • Trafik

Trygghetsvandringar Visa Dölj

En trygghetsvandring är en besiktning av utemiljön utifrån ett trygghetsperspektiv. Målsättningen med trygghetsvandringarna är att skapa en trygg och attraktiv utemiljö i Solna.

Solna stad och lokalpolisen i Solna arrangerar fyra trygghetsvandringar per år i olika stadsdelar. Boende, fastighetsägare och representanter från kollektivtrafiken brukar delta.

Protokoll

Under trygghetsvandringarna noteras platser som upplevs som otrygga eller trygga i ett protokoll. I protokollet noterar vi vad som är intressant för respektive plats samt vem eller vilka som ansvarar för platsen. Därefter skickas protokollet ut till berörda parter.

Protokollen finns för nerladdning här tills de följts Uppföljning görs sex månader efter respektive trygghetsvandring.

Protokoll från trygghetsvandring i Bergshamra 4 oktober 2022 Pdf, 221 kB, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan Visa Dölj

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende, polis och kommunen. I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan polis, kommun och övriga kontaktombud.

Starta grannsamverkan

Läs informationen gällande grannsamverkan på samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats. Informationen finns på flera språk. Ta därefter kontakt med Solna stad och anmäl ert intresse för att starta grannsamverkan.

Kontakt Solna stad

Nattvandring Visa Dölj

Det främsta syftet med nattvandring är ökad trygghet. Nattvandrare har möjlighet att hjälpa, informera, observera och rapportera. I dagsläget finns det aktiva grupper som bedriver nattvandring i olika delar av Solna.

Det finns också möjlighet att starta upp nya grupper för att nattvandra. Nattvandringen i Solna sker i nära samarbete med bland annat polisen.

Tag gärna kontakt med Solnas kontaktcenter för mer information om nattvandring i Solna.

Kontaktcenter: 08-746 00 00 eller solna.se/skriv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarlöfte 2022 Visa Dölj

Varje år kommer Solna stad och polisen överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet. För 2022 innebär medborgarlöftet:

 • Fotpatrullering på publika platser
 • Samverkan om trygghetsskapande åtgärder vid prioriterade platser
 • Punktinsatser mot brottsutsatta platser såsom Hagalund och Västra skogen
 • Samverka i trafikfrågor med fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser och drog- och rattfylla
 • Genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger
 • Genomföra trygghetsåtgärder i stadsmiljön såsom förbättrad belysning och röjning av buskage
 • Samverka för att identifiera ungdomar i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk

Uppföljning av medborgarlöften 2021 Visa Dölj

Solna stads och polisens medborgarlöften 2021 och vad som gjorts under året:

Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser exempelvis kring Westfield Mall of Scandinavia och Solna centrum.

Under året har polisen genomfört mellan 60 och 70 aktiviteter med fokus på fotpatrull i våra centrumanläggningar.

Solna stad och Polisen ska samverka kring trygghetsskapande åtgärder vid prioriterade platser.

Solna stad, Signalisten och Polisen har under året genomfört en särskild satsning kring medborgardialog och trygghetsskapande åtgärder vid Västra skogen.

Solna stad har fattat beslut om en särskild satsning i Hagalund med tre fokusområden:

 • förstärkt närvaro genom en utvecklad och breddad fritidsverksamhet.
 • förstärkt samverkan mellan polisen, socialtjänsten, skolan och fritiden
 • utveckling av stadsmiljön för att öka tryggheten.

Utöver detta har Solna stad, Signalisten och Polisen aktivt medverkat i arbetet med Platssamverkan Hagalund.

Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information.

Under året har polisen genomfört flertalet insatser i Solna där Hagalund har varit prioriterat.

Solna stad och Polisen ska samverka kring trafikfrågor med särskilt fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser och drog- och rattfylla.

Under året har polisen genomfört 135 trafikkontroller i Solna.

Solna stad har genomfört 6 trafikmätningar på stadens gator. Syftet har varit att få en bättre lägesbild över platser där medborgare upplever att hastigheten är för hög.

På de gator där snitthastigheten visade sig vara högre än det tillåtna har flertal hastighetsdämpande åtgärd installerats i form av extra skyltar, digitala hastighetsskyltar och väggmålningar.

Hastighetsdämpande åtgärder tillämpas vid alla stadens nybyggnationsområden och projekt. Detta innebär att alla nya kvarter och cykelbanor som byggs ska redan från början ha lösningar för att minska hastigheten i trafiken.

Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger.

Under året genomfördes totalt fyra trygghetsvandringar i Skytteholm, Hagalund, Frösunda/Ritorp/Nya Ulriksdal samt Huvudsta. I anslutning till tre av trygghetsvandringarna genomfördes fysiska medborgardialoger med enkäter och en karta med möjlighet att markera trevliga samt otrygga platser.

Vid trygghetsvandringen i Skytteholm genomfördes inte någon fysisk medborgardialog med anledning av nyligen hävda restriktioner för Covid-19. En digital medborgardialog i Skytteholm genomfördes hösten 2020.

Solna stad ska, med genomförda trygghetsvandringar och medborgardialoger som grund, genomföra åtgärder så som upprustad och moderniserad gatubelysning samt trädbeskärningar över och intill gång- och cykelbanor för att förbättra stadsmiljön i Solnas olika stadsdelar och för att öka tryggheten.

Exempel på åtgärder i stadsmiljön är bland annat:

 • 441 armaturer i lyktstolpar utbytta till LED
 • Slyröjning och friställande av träd på ett flertal platser
 • Sex nya cykelparkeringar med pollare (går att låsa fast cykeln i ramen), totalt 60 pollare.
 • 56 nya papperskorgar
 • Upprustning av terrasserna ovanför Hagalundsparken

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad