Illustration av bostäder
Solnavägen
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Albydal m.m.

Solna stad vill utveckla Solnavägen till en tät stads­gata genom att bygga både bostäder och företags­lokaler. Genom kompletterande bebyggelse som får en stads­mässig utformning och genom förstärkta kommuni­kationer är ambitionen att knyta samman Solna och Stockholm. Nu planeras det för att bygga cirka 60 000 kvadrat­meter främst för kontor, och med publika lokaler i botten­våningen.

Vad planeras?

Solna stad har förhandlat fram en princip­överens­kommelse med Vasakronan Fastigheter AB och Nisseshus nr 1 för utveckling av ett markområde längs Solnavägen. Projektet omfattar cirka 60 000 kvadratmeter främst för kontor, men med publika lokaler i bottenvåningen. Bebyggelsen planeras i kvarteret Albydal, mitt emot kommande tunnelbaneuppgång i södra Hagalund.

Viktiga frågor under planarbetet blir utformningen av bebyggelsen framför allt mot Solnavägen. Möjligheten att bygga intill järnvägen med avseende på transporter av farligt gods, buller och vibrationer ska utredas. Även gång- och cykelrörelserna inom området ska studeras för att ges en attraktiv utformning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 67 kB. 67 kB 2019-07-11 09.39
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 101 kB. 101 kB 2019-07-11 09.39

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

  • Startskede Augusti 2018
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad