Järvastaden
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Backklövern m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för fortsatt utbyggnad av bostäder i Järvastaden. Projektet innehåller cirka 1000 lägenheter och 40 småhus.

Vad planeras?

Uppdraget innebär att området längs dagens kraftledning utreds för möjlighet att bygga nya bostadskvarter och radhus.

Detaljplanens syfte är att koppla samman Järvastadens östra och västra delar, samt avsluta småhusområdet Grankällan. Sammankopplingen skapas genom att möjliggöra för nya bostadskvarter längs med Fridensborgsvägen, inklusive förskola, och utvecklande av en ny central stadsdelspark kring Mulle Meck-lekparken. För att stärka och aktivera Fridensborgsvägen och den nya parken förses kvarteren med lokaler i bottenplan. Även de mindre gatorna kan aktiveras genom utnyttjande av förgårdsmark för uteplatser. Dagens mobiliseringsförråd norr om Fridensborgsvägen bevaras och kombineras med en ny torgyta som platsbildning och mötesplats, samtidigt som parkering och annan service kopplat till mobilitet samlas i en hub centralt i området.

Kvarteren kopplar an till skalan om fem och sex våningar i sydväst, med möjlighet till en indragen våning därutöver. På liknande sätt ansluter radhusen mot tidigare byggda i väster, med en skala om två våningar, med möjlighet till suterrängvåning där terrängen tillåter.

Kraftledningarna som passerar genom området begränsar möjlig användning för stadigvarande vistelse, till dess ledningarna rivits (preliminärt 2030).

Förslaget innehåller ny bebyggelse som totalt omfattar cirka 1000 lägenheter, drygt 40 radhus, förskola, mobilitetshub för parkering och mobilitetstjänster, samt ett tiotal lokaler för centrumändamål.

Detaljplanen ligger i linje med översiktsplanen och dess aktualitetsförklaring. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 (§25) om att godkänna principeöverenskommelse med Järvastaden AB kring utveckling av del av fastigheten Järva 2:41. Kommunsturelse gav även byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för samma del av Järva 2:41.

Byggnadsnämnden beslutade den 29 mars 2022 (§32) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2023 att aktuellt förslag till detaljplan ska ställas ut för samråd. Samråd hålls mellan den 24 november 2023 och den 24 januari 2024. Planförslaget finns tillgängligt här på webben och i Solna stadshus och på Solna bibliotek i Solna centrum.

Som del i samrådet bjuds det även in till två samrådsmöten:

Ett digitalt möte kommer hållas den 7 december kl 18.30 via Microsoft Teams (länk publiceras här samma dag).

Ett fysiskt möte kommer hållas den 11 januari kl 18.00 i Jaktvillan i Järvastaden, Gunnarbovägen 91.

 

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samrådstiden och ska senast den 24 januari 2024 ha inkommit till byggnadsnamnden@solna.se, eller till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Solna stad

171 86 Solna

Ange ärendenummer: PLAN.2022.2

 

Den som inte under samråds- eller granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av planarkitekt Anton Karlsson, e-post: anton.karlsson@solna.se


Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-11-22 11.45
Planbeskrivning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-11-22 11.46
Beslutsprotokoll.pdf Pdf, 285 kB. 285 kB 2023-11-22 11.48

Utredningar Visa Dölj

Tidplan

  • Startskede 2022-03-21
  • Samråd 2023-11-24 till 2024-01-24
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Anton Karlsson

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad