visionsbild gatumiljö
Skytteholm, Solna Business Park
Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Sliparen 1 m.fl.

Detaljplan för fastigheten Sliparen 1, m.fl. inom stadsdelen Skytteholm i Solna Business Park.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kontorsändamål, omfattande cirka 22 500 m2 ljus BTA, med inslag av handel och service i gatuplan. Gatumiljön ses över för att skapa förutsättningar för byggnaden att möta gaturummen på ett stadsmässigt sätt som stödjer utvecklingen av området till en levande stadsdel.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed inte upprättats.

Beskrivning av plan­processen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav den 18 mars 2020 miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2021 (§42) att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget fanns ute för samråd under tiden 2 juni 2021 - 2 juli 2021.

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmötet hölls digitalt onsdagen den 16 juni 2021 kl. 18.00.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-02 08.15
Plankarta.pdf Pdf, 414 kB. 414 kB 2021-06-02 08.15

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturmiljöanalys och konsekvensbeskriving.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-06-02 08.16
Bullerutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-02 08.17
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-02 08.17
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2021-06-02 08.17
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-06-02 08.24
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-06-02 08.24
Miljöteknisk undersökning av mark, luft och vatten.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-06-02 08.24
Mobilitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-06-02 08.24
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2021-06-02 08.24
Riskanalys.pdf Pdf, 538 kB. 538 kB 2021-06-02 08.24
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-02 08.24
Sol- och skuggstudie.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2021-06-02 08.24
Utrednings PM Geoteknik - markförhållanden och grundläggning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2021-06-02 08.24
Vibrationsmätning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-06-02 08.24

Tidplan

  • Startskede 2020-03-18
  • Samråd 2 juni 2021 – 2 juli 2021
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Miranda Boëthius

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad