flygbild över Solna station
Solna station
Bostäder, Företagslokaler
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kvarteret Farao, kvarteret Kairo mfl

Utveckling av den västra delen av området vid Solna station

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Farao, kvarteret Kairo mfl.

Ett detaljplanearbete har pågått och ett planförslag har varit föremål för samråd. Detta har även omfattat ett område öster om järnvägsspåren och en partiell överdäckning av järnvägen vid Solna station. Staden och Fabege är nu överens om att detaljplanearbetet ska delas upp i två etapper, varav detaljplaneringen väster om järnvägsspåren ska ske i första etappen.

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området väster vid Solna station med ny bebyggelse och en trygg och attraktiv kollektivtrafikknutpunkt med bra trafikmiljö och effektiva byten mellan olika trafikslag.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Solna station till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt och skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Solna Station.

Den första etappen av utvecklingen av Solna stationsområdet, som nu kommer att planläggas, möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 14 februari §7 att förlänga giltighetstiden för principöverenskommelsen avseende utvecklingen av del av kv Farao och Kairo.

Byggnadsnämnden beslutade den 4 november 2020 att ställa ut planförslaget på samråd. Planförslaget ställs ut för samråd under perioden 27 november 2020 – 22 januari 2021

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmöte hölls digitalt den 16 december 2020.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-03-01 13.17
Plankarta.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-03-01 13.17
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. 93 kB 2022-03-01 13.17
Protokollsutdrag samråd.pdf Pdf, 424 kB, öppnas i nytt fönster. 424 kB 2022-03-10 08.45

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Buller- och vibrationsutredning.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2022-03-01 13.17
Dagsljusbedömning.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2022-03-01 13.17
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster. 21 MB 2022-03-01 13.17
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2022-03-01 13.18
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2022-03-01 13.18
Miljötekniska markundersökningar.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2022-03-01 13.18
Orienterande studie förorenad mark.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2022-03-01 13.18
PM Bro.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-03-01 13.18
PM Geoteknik.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2022-03-01 13.18
PM markföroreningar.pdf Pdf, 583 kB, öppnas i nytt fönster. 583 kB 2022-03-01 13.18
PM platsspecifika värden.pdf Pdf, 826 kB, öppnas i nytt fönster. 826 kB 2022-03-01 13.18
PM Risk.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-03-01 13.18
PM vägutformning.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2022-03-01 13.18
Rapport överdäckning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2022-03-01 13.18
Teknisk besiktning och utredning flytt av byggnad.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2022-03-01 13.18
Trafikutredning.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2022-03-01 13.18
Vindanalys.pdf Pdf, 335 kB, öppnas i nytt fönster. 335 kB 2022-03-01 13.18
Övergripande riskanalys.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2022-03-01 13.18

Tidplan

 • Startskede Juni 2018 (beslut om delning av detaljplan februari 2022)
 • Samråd 27 november 2020 – 22 januari 2021
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad