Kulturskolans program anknyter till Lpfö18 och Lgr11

Alla program inom STARTSKOTTET knyter direkt an till läroplanerna för förskola och skola.

Bubblan och Ballerinan anknyter till Lpfö 18

Förskolans uppdrag

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • /.../ förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Dansligan anknyter till Lpfö 18

Förskolans uppdrag

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva."

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

DANSSAGOR anknyter till Lpfö 80

Förskolans uppdrag

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier /.../
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

VATTEN-JORD-ELD-LUFT anknyter till Lpfö18

Förskolans uppdrag

"Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik."

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

VÄRDEKUL anknyter till Lpfö18

Förskolans uppdrag

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen."

"Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde /.../

MUSIKPATRULLEN anknyter till Lpfö 18

Förskolans uppdrag

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans."

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

MUSIK i förskoleklass anknyter till Lgr11

Skolans uppdrag

"Drama, rytmik, dans, musicerande /.../ ska vara inslag i skolans verksamhet"

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans /.../

Musik, centralt innehåll åk 1-3

 • Sång och spel i olika former
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik

DANS I SKOLAN anknyter till Lgr11, Idrott och hälsa

Skolans uppdrag

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet."

Idrott

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva /…/. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sam­mansatta former i /.../ lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.


Kontakta oss

Senast uppdaterad